Anthony Lister - 'Bogan Paradise' - Sydney - Nov 4